Obchodní podmínky eshopu Werunning.cz

Obchodní společnosti Wine concept s.r.o., se sídlem Jalodvorská 2013/40,142 00 Praha 4 – Krč, IČO: 242 51 267

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu (E-shopu) umístěného na internetové adrese  www.werunning.cz

Legislativní zkratky

„Prodávajícím“ se rozumí obchodní společnost Wine concept s.r.o., se sídlem Jalodvorská 2013/40,142 00 Praha 4- Krč, IČO: 242 51 267, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 197345.

„Kupujícím“ se rozumí právnická či fyzická osoba (člověk), která uzavírá s Prodávajícím Kupní smlouvu, jejíž součástí jsou tyto Obchodní podmínky.

„Kupní smlouvou“ se rozumí Kupní smlouva uzavíraná mezi Prodávajícím a Kupujícím, a jejíž nedílnou součástí jsou tyto Obchodní podmínky, a na základě které se Prodávající zavazuje realizovat pro Kupujícího dodávky zboží dle jednotlivých objednávek Kupujícího a Kupující se zavazuje objednané zboží převzít a zaplatit za něj Prodávajícímu sjednanou cenu

„E-shopem“ se rozumí internetový obchod provozovaný Prodávajícím a dostupný pro Uživatele z internetové adresy (URL) https://www.werunning.cz/.

„Uživatelem“ se rozumí uživatel celosvětové sítě internet.

„Obchodními podmínkami“ se rozumí tyto všeobecné obchodní podmínky Prodávajícího, jež jsou pro Uživatele i Kupujícího dostupné z internetové adresy (URL):  https://www.werunning.cz/obchodni-podminky/.

„Spotřebitelem“ se rozumí člověk, který uzavírá jako Kupující Kupní smlouvu mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání.

Podnikatelem“ se rozumí osoba, která uzavírá Kupní smlouvu s Prodávajícím v souvislosti se svojí podnikatelskou činností. Za podnikatele bude považována jakákoli osoba, která v rámci objednávky zboží uvede své identifikační číslo (IČO).

Zbožím“ se rozumí zboží prodávané Prodávajícím prostřednictvím E-shopu.

Zásadami ochrany osobních údajů“ se rozumí zásady, jimiž se Prodávající řídí při zpracování osobních údajů, a které jsou dostupné na adrese https://www.werunning.cz/podminky-ochrany-osobnich-udaju/.

Uživatelským účtem“ se rozumí registrace Kupujícího provedená na E-shopu, díky čemuž může Kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní a provádět (mj.) Objednávky Zboží u Prodávajícího.

Objednávkou“ se rozumí vyplnění Kupujícím objednávkového formuláře na E-shopu.

Elektronickou adresou kupujícího“ se rozumí emailová adresa  Kupujícího, přes který s ním Prodávající komunikuje. Kupující jej uvádí při vyplnění Objednávky či na E-shopu při nákupu bez zřízení Uživatelského účtu.

Občanským zákoníkem“ se rozumí zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

I. Úvodní ustanovení

 1. Tyto Obchodní podmínky Prodávajícího upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 Občanského zákoníku vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě Kupní smlouvy uzavírané mezi Prodávajícím a Kupujícím prostřednictvím E-shopu.
 2. Ustanovení odchylná od Obchodních podmínek je možné sjednat v Kupní smlouvě. Odchylná ujednání v Kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními Obchodních podmínek.
 3. Znění Obchodních podmínek může Prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 4. Tyto Obchodní podmínky a Kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce.

II. Informace o zboží a cenách

 1. Nabídka prodeje Zboží v E-shopu je pouze informativního charakteru a Prodávající není povinen uzavřít Kupní smlouvu ohledně tohoto Zboží (zejména z důvodů, kdy např. došlo k vyčerpání zásob Zboží nebo Prodávající není v té době schopen Zboží obstarat/dodat). Ustanovení § 1732 odst. 2 Občanského zákoníku se nepoužije a výslovně se vylučuje.
 2. E-shop obsahuje informace o Zboží, a to včetně uvedení cen Zboží a jeho hlavních vlastností. Ceny Zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků, ne však nákladů na zabalení a přepravu/doručení Zboží, viz odst. 3 tohoto článku Obchodních podmínek. Ceny Zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány v E-shopu. Tímto ustanovením není omezena možnost Prodávajícího uzavřít Kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek s Kupujícím.
 3. E-shop obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním Zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním Zboží uvedené v E-shopu platí pouze v případech, kdy je Zboží doručováno v rámci území České republiky.
 4. Případné slevy z kupní ceny Zboží nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se Prodávající s Kupujícím jinak.

III. Uživatelský účet

 1. Na základě registrace Kupujícího provedené v E-shopu může Kupující přistupovat do svého Uživatelského účtu. Ze svého Uživatelského účtu může Kupující provádět objednávání Zboží. Kupující může objednávat Zboží také bez registrace.
 2. Při registraci do Uživatelského účtu a při objednávání Zboží je Kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v Uživatelském účtu je Kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené Kupujícím v Uživatelském účtu a při objednávání Zboží jsou Prodávajícím považovány za správné.
 3. Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost, ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho Uživatelského účtu. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití Uživatelského účtu třetími osobami.
 4. Kupující není oprávněn umožnit využívání Uživatelského účtu třetím osobám.
 5. Prodávající může zrušit Uživatelský účet, a to zejména v případě, když Kupující svůj Uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy Kupující poruší své povinnosti z Kupní smlouvy nebo těchto Obchodních podmínek.
 6. Kupující bere na vědomí, že Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

IV. Uzavření Kupní smlouvy

 1. Pro objednání Zboží vyplní Kupující Objednávku na E-shopu. Kupující může Objednávku provést (i) prostřednictvím svého Uživatelského účtu nebo (ii) bez předchozího vytvoření Uživatelského účtu. Objednávka obsahuje zejména informace o:
  • objednávaném Zboží (objednávané Zboží „vloží“ Kupující do elektronického nákupního košíku E-shopu);
  • kupní ceně Zboží, vč. způsobu úhrady kupní ceny Zboží;
  • údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného Zboží;
  • informace o nákladech spojených s dodáním Zboží způsobem vybraným Kupujícím.
 2. Před zasláním Objednávky Prodávajícímu je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do Objednávky Kupující vložil, a to i s ohledem na možnost Kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do Objednávky. Objednávku odešle Kupující Prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednávka zavazující k platbě“. Údaje uvedené v Objednávce jsou Prodávajícím považovány za správné a úplné.
 3. Podmínkou platnosti Objednávky je: (i) vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři, (ii) seznámení se s Obchodními podmínkami a Zásadami ochrany osobních údajů zveřejněných na E-shopu, (iii) potvrzení Kupujícího o tom, že se s Obchodními podmínkami a Zásadami ochrany osobních údajů seznámil.
 4. Prodávající neprodleně po obdržení Objednávky toto obdržení Kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na Elektronickou adresu Kupujícího. Potvrzení obdržení Objednávky je automatické a nepovažuje se za uzavření Kupní smlouvy. Prodávající zašle v příloze potvrzení objednávky tyto Obchodní podmínky v textové podobě.
 5. Kupní smlouvaje uzavřena potvrzením doručení Objednávky (akceptací), jež je Prodávajícím zasláno Kupujícímu na Elektronickou adresu Kupujícího.
 6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru Objednávky (množství Zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení Objednávky (například písemně či telefonicky).
 7. Návrh Kupní smlouvy ve formě Objednávky má platnost patnáct dnů, poté automaticky zaniká. Objednávky nejsou pro Prodávajícího závazné, a Prodávající není povinen Objednávku Kupujícího potvrdit.
 8. V případě, že některý z požadavků uvedených v Objednávce nemůže Prodávající splnit, vyhrazuje si Prodávající právo, zaslat Kupujícímu na Elektronickou adresu Kupujícího pozměněnou nabídku s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si stanovisko Kupujícího.
 9. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh Kupní smlouvy a Kupní smlouva je v takovém případě uzavřena až akceptací (odsouhlasením) Kupujícího doručené Prodávajícímu prostřednictvím elektronické pošty.
 10. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby, resp. nejsou Prodávajícím nijak zpoplatněny nad rámec jejich základní sazby.

V. Cena Zboží a platební podmínky

 1. Cenu Zboží a případné náklady spojené s dodáním Zboží, dle Kupní smlouvy, může Kupující uhradit Prodávajícímu následujícími způsoby:
  • v hotovosti nebo prostřednictvím platební karty na odběrných místech nacházejících se na následujících adresách:
          o Chemická 954, 148 28 Praha 4,
  • v hotovosti při předání Zboží;
  • bezhotovostním převodem na účet Prodávajícího č. 2900335016/2010 , vedený u Fio banky, a.s.;
  • bezhotovostně platební kartou prostřednictvím zabezpečené elektronické platební brány ThePay.
 2. Společně s kupní cenou je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním Zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním Zboží.
 3. Prodávající nepožaduje od Kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení v odst. 4 tohoto článku Obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu Zboží předem.
 4. V případě platby v hotovosti nebo platební kartou na Odběrných místech je kupní cena splatná při převzetí Zboží. V případě bezhotovostní platby (převodem na účet) je kupní cena splatná do 3 dnů od uzavření Kupní smlouvy. V případě bezhotovostní platby je Kupující povinen uhradit kupní cenu Zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě všech druhů bezhotovostních plateb dle odstavce 1 tohoto článku Obchodních podmínek je závazek Kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Prodávajícího.
 5. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, kdy ze strany Kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení Objednávky (čl. IV. odst. 9. Obchodních podmínek), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním Zboží Kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 Občanského zákoníku se nepoužije.
 6. Případné slevy z ceny Zboží poskytnuté Prodávajícím Kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
 7. V případě Objednávky Zboží Kupujícím prostřednictvím E-shopu, vystaví Prodávající ohledně plateb, prováděných na základě Kupní smlouvy, Kupujícímu daňový doklad – fakturu po vyzvednutí/převzetí Zboží a zašle jej v elektronické podobě na Elektronickou adresu Kupujícího.

IV. Odstoupení od Kupní smlouvy

 1. Kupující, v postavení Spotřebitele, bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 Občanského zákoníku, nelze odstoupit od Kupní smlouvy z těchto důvodů (vybraných z Občanského zákoníku pro účely Kupní smlouvy):
  • o dodávce Zboží vyrobeného podle požadavků Spotřebitele nebo přizpůsobeného jeho osobním potřebám,
  • o dodávce Zboží v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co jej Spotřebitel porušil.

 2. Nejedná-li se o případ uvedený v předchozím odstavci či o jiný případ, kdy nelze od Kupní smlouvy odstoupit, má Kupující, v postavení Spotřebitele, v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 Občanského zákoníku, právo od Kupní smlouvy bez uvedení důvodu odstoupit.. Lhůta pro odstoupení od Kupní smlouvy činí 14 dnů ode dne, kdy Kupující nebo jím určená třetí osoba odlišná od dopravce převzala Zboží, nebo
  • poslední kus Zboží, objedná-li Kupující v rámci jedné objednávky více kusů Zboží, které jsou dodávány samostatně,
  • poslední položku nebo část dodávky Zboží sestávajícího z několika položek nebo částí, nebo
  • první dodávku Zboží, je-li ve smlouvě ujednána pravidelná dodávka Zboží po ujednanou dobu.

 3. Odstoupení od Kupní smlouvy musí být Prodávajícímu Kupujícím odesláno ve lhůtě pro odstoupení popsané v tomto odstavci Obchodních podmínek.
 4. Pro odstoupení od Kupní smlouvy může Kupující, jako Spotřebitel, využit vzorový formulář poskytovaný Prodávajícím, jenž tvoří přílohu Obchodních podmínek. Odstoupení od Kupní smlouvy může Kupující zasílat mimo jiné na adresu sídla Prodávajícího nebo na emailovou adresu Prodávajícího uvedenou v Obchodních podmínkách.
 5. V případě odstoupení od Kupní smlouvy dle odst. 2 tohoto článku Obchodních podmínek se Kupní smlouva od počátku ruší. Prodávající po odstoupení Kupujícího není povinen vrátit mu přijaté peněžní prostředky dříve, než Kupující Prodávajícímu Zboží vrátí nebo prokáže, že Zboží Prodávajícímu odeslal. Postup pro vrácení zboží je uveden na webových stránkách E-shopu. Odstoupí-li Kupující od Kupní smlouvy, nese Kupující náklady spojené s navrácením Zboží Prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy Zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 6. Adresa pro vrácení Zboží je: Večerka Otava - Werunning.cz, Chemická 954, 14800 Praha 4.
 7. Kupující je povinen vrátit Zboží nepoškozené, čisté, pokud možno v původním obalu. Kupující odpovídá za snížení hodnoty Zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto Zbožím jinak, než je nutné k tomu, aby se seznámil s povahou a vlastnostmi Zboží. Nárok na úhradu vzniklé škody je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny Zboží.
 8. V případě odstoupení od Kupní smlouvy dle tohoto článku Obchodních podmínek vrátí Prodávající peněžní prostředky přijaté od Kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od Kupní smlouvy Kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je Prodávající od Kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté Kupujícím již při vrácení Zboží Kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím Kupující bude souhlasit a nevzniknou tím Kupujícímu další náklady.
 9. Jestliže Kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který Prodávající nabízí, vrátí Prodávající Kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání Zboží.
 10. Kupující, v postavení podnikatele, je oprávněn do 14 dnů odstoupit od Kupní smlouvy, avšak s udáním důvodu pro odstoupení. Prodávající důvod pro odstoupení přezkoumá, je-li oprávněný. Oprávněným důvodem pro odstoupení od Kupní smlouvy Kupujícím, v postavení podnikatele, je prokazatelné porušení Kupní smlouvy, Obchodních podmínek či právních předpisů ze strany Prodávajícího. Shledá-li Prodávající, že odstoupení od Kupní smlouvy nebylo z oprávněného důvodu, dle předchozí věty, Kupní smlouva je i nadále platná a účinná. Bude-li odstoupení od smlouvy Kupujícím, podnikatelem, oprávněné, Kupní smlouva se ruší od počátku a smluvní strany si jsou povinny vydat poskytnuté plnění.
 11. Je-li společně se Zbožím poskytnut Kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Kupní smlouvy Kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a Kupující je povinen spolu se Zbožím Prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

VII. Přeprava a dodání Zboží

 1. Způsob dopravy vybírá Kupující v Objednávce. Cena dopravy je Kupujícímu zobrazena v E-shopu.
 2. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku Kupujícího, nese Kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
 3. Je-li Prodávající podle Kupní smlouvy povinen dodat Zboží na místo určené Kupujícím v Objednávce, je Kupující povinen převzít Zboží při dodání.
 4. V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno Zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v Objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním Zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 5. Při převzetí Zboží od přepravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů Zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Kupující zásilku od přepravce převzít.

VIII. Práva z Vadného plnění

 1. Práva a povinnosti smluvních stran Kupní smlouvy ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občanského zákoníku).
 2. Kupující má právo vytknout vadu, která se na Zboží projeví v době dvou (2) let od převzetí. Vytkl-li Kupující vadu oprávněně, tato doba neběží po dobu, po kterou nemůže Zboží Kupující užívat.
 3. Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že prodávané Zboží je ve shodě s Kupní smlouvou, zejména, že je bez vad.  Prodávající zejména odpovídá, že v době, kdy Kupující Zboží převzal
  a) odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, a jiným ujednaným vlastnostem,
  b) je vhodné k účelu, pro který jej kupující požaduje a s nimiž prodávající souhlasil, a
  c) je dodáno s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci.
  Prodávající rovněž odpovídá Kupujícímu, že vedle ujednaných vlastností
  a) je Zboží vhodné k účelu, k němuž se věc tohoto druh obvykle používá,
  b) Zboží množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem věci téhož druhu, které může Kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná Prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením,
  c) je Zboží dodáno s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které může Kupující rozumně očekávat, a
  d) Zboží odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, kterou Prodávající Kupujícímu poskytl před uzavřením Kupní smlouvy.

 4. Projeví-li se vada během jednoho roku od převzetí zboží Kupujícím, má se za to, že Zboží bylo vadné již při převzetí. Tato doba neběží po dobu, po kterou Kupující nemůže zboží užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně.
 5. Kupujícímu nenáleží práva z vadného plnění, pokud vadu sám způsobil.
 6. Vadou Zboží není jeho opotřebení způsobené jeho obvyklým užíváním.
 7. Má-li Zboží vadu, může Kupující požadovat její odstranění. Kupující může požadovat podle své volby dodání nového Zboží bez vady, nebo opravu Zboží, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný, nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný.
 8. Kupující může požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od Kupní smlouvy, pokud:
  a) Prodávající vadu odmítnul odstranit, nebo jí neodstranil v souladu s ust. § 2170 odst. 1 a 2 občanského zákoníku,
  b) se vada projeví opakovaně,
  c) je vada podstatným porušením Kupní smlouvy, nebo
  d) je z prohlášení Prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro Kupujícího.
  Kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy, je-li vada Zboží nevýznamná. V případě, že Kupující odstoupí od kupní smlouvy, Prodávající vrátí Kupujícímu kupní cenu poté, co obdrží Zboží, nebo co mu Kupující prokáže, že Zboží odeslal.
 9. Kupujícímu, který má právo z vadného plnění, náleží i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva. Pokud kupující neuplatní právo na náhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud prodávající namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.

IX. Reklamace

 1. Při uplatnění reklamace je Kupující povinen označit vadu, nebo popsat, jak se vada projevuje, a jakým způsobem požaduje reklamaci vyřídit.
 2. Adresa pro vrácení Zboží z důvodu vytčení vady (reklamace je): Večerka Otava - Werunning.cz, Chemická 954, 148 28 Praha 4.
 3. Při uplatnění reklamace Prodávající Kupujícímu, který je spotřebitelem, vystaví potvrzení, ve kterém uvede datum, kdy Kupující reklamaci uplatnil, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace požaduje a kontaktní údaje Kupujícího pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace. - Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy
 4. Prodávající je povinen vyřídit reklamaci včetně odstranění vady a informovat o tom Kupujícího ve lhůtě 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, nedohodne-li se s Kupujícím na delší lhůtě. Po marném uplynutí této lhůty je kupující oprávněn odstoupit od smlouvy nebo požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny.
 5. Prodávající je rovněž povinen vydat Kupujícímu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy, době trvání reklamace, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

X. Další práva a povinnosti smluvních stran

 1. Kupující nabývá vlastnictví ke Zboží zaplacením celé kupní ceny Zboží.
 2. Zrušení Objednávky je možné pouze před expedicí Zboží a po předchozí dohodě s Prodávajícím. Kontaktní údaje pro případné včasné storno objednávky jsou:  info@werunning.cz, +420 773 225 515.
 3. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní E-shopu (včetně fotografií nabízeného zboží) je chráněno autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní E-shopu.
 4. Kupující bere na vědomí, že Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do E-shopu nebo v důsledku užití E-shopu v rozporu s jejich určením.
 5. Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní E-shopu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní E-shopu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.
 6. Mimosoudní vyřizování stížností Spotřebitelů zajišťuje Prodávající prostřednictvím elektronické kontaktní adresy uvedené v Obchodních podmínkách. Informaci o vyřízení stížnosti Kupujícího zašle Prodávající na Elektronickou adresu Kupujícího.
 1. Spotřebitel je rovněž oprávněn obrátit se na Českou obchodní inspekci, se sídlem Praha 2, Štěpánská 44, PSČ 120 00, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
 2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 44, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
 3. Prodávající je oprávněn k prodeji Zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 4. Kupující tímto na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku.

XI. Doručování

 1. Smluvní strany mohou běžnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty, a to na adresu elektronické pošty uvedenou v Uživatelském účtu Kupujícího či uvedenou Kupujícím v Objednávce, resp. na adresu uvedenou prostř. E-shopu Prodávajícího.

XII. Závěrečná ustanovení

 1. Pokud vztah založený Kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (přeshraniční) prvek, pak se vztah řídí českým právem a příslušné k řešení sporů z Kupní smlouvy jsou české soudy. Tímto nejsou dotčena práva Spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů. V případě Kupujícího, v postavení podnikatele, jsou v případě sporu z Kupní smlouvy vždy příslušné české soudy a věc se vždy bude řídit českým právem.
 2. Je-li některé ustanovení Obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.
 3. Kupní smlouva včetně Obchodních podmínek je archivována Prodávajícím v elektronické podobě umožňujícím Kupujícímu opakované zobrazení.
 4.  Přílohu Obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od Kupní smlouvy.
 5. Kontaktní údaje Prodávajícího: adresa pro doručování: Wine concept s.r.o.,  Chemická 954, 148 28 Praha 4adresa elektronické pošty: info@werunning.cz telefon: +420 773 225 515.

 

 V Praze dne 8. 12. 2023