Podmínky ochrany osobních údajů

1. Kde nás můžete kontaktovat?

Wine concept s.r.o., IČO: 242 51 267

se sídlem: Praha 4 - Krč, Jalodvorská 2013/40, PSČ 142 00

e-mail: info@werunning.cz

tel: +420  773 225 515

Na výše uvedených kontaktech je možno uplatnit veškerá Vaše níže popsaná práva.

 2. Jaké osobní údaje o Vás uchováváme?

Uchováváme pouze ty osobní údaje, které potřebujeme pro plnění smluv, které s námi uzavíráte, tzn. jméno, příjmení, případně adresu a kontaktní údaje. Taktéž uchováváme Vaše údaje nutné k přihlášení do Vašeho uživatelského účtu, a to z toho důvodu, abyste se mohli do Vašeho uživatelského účtu přihlašovat.

V případě, že udělíte souhlas se zasíláním informací o novinkách a akcích, budeme za tímto účelem zpracovávat také vaše jméno, e-mailovou adresu popř. další údaje, které nám poskytnete.

3. K čemu Vaše osobní údaje používáme?

Vaše identifikační a adresní údaje potřebujeme k tomu, abychom mohli řádně uzavřít a následně též plnit naše povinnosti ze smluv, které s námi uzavíráte, případně vyřídit Vaše objednávky. Pokud nám neposkytnete takové osobní údaje, nebudeme toho schopni.

Vaše přihlašovací údaje jsou nutné k načtení a užívání vašich uživatelských účtů.

Pokud budete mít zájem a dáte nám k tomu souhlas, můžeme Vám na email posílat informace o našich novinkách a akcích.

 4. Komu Vaše údaje předáváme?

V rámci uvedeného oprávnění můžeme zároveň předávat/poskytovat Vaše osobní údaje těmto subjektům:

Přepravcům, kteří jsou zodpovědní za řádné doručení Vámi objednaného zboží (těmto osobám jsou osobní údaje sděleny jen v takovém rozsahu, který je nutný pro doručení Vámi objednaného zboží);

 • Našim obchodním partnerům, zejména Heureka Shopping s.r.o. a Seznam.cz, a.s.;
 • Poskytovatelům platebních brán (poskytovatelé platebních karet);
 • Našim daňovým a právním poradcům v souvislosti s uplatňováním našich práv;

Pokud budeme potřebovat předat Vaše osobní údaje jiné než shora uvedené osobě, musíme Vás nejdříve požádat o souhlas. Bez Vašeho souhlasu Vaše osobní údaje jiným osobám neposkytneme, ledaže by taková povinnost vyplývala z obecně závazných právních předpisů.

 5. Jak dlouho Vaše osobní údaje uchováváme?

Informace o Vašem nákupu, tedy objednávky a uzavřené smlouvy, případně Vaše údaje, které jste nám sdělili pro účely řádného plnění smlouvy, uchováváme po dobu 3 let. Po takovou dobu je uchováváme proto, abychom mohli řádně vyřizovat reklamace a reagovat na Vaše případné stížnosti.

V případě zpracování osobních údajů na základě Vámi uděleného souhlasu či na základě oprávněného zájmu k poskytování přímého marketingu, jsou Vaše osobní údaje (resp. Váš e-mail) zpracovávány po dobu 5 let, nebude-li tento Váš souhlas se zpracováním osobních údajů z Vaší strany odvolán. Po uplynutí této doby uchováváme Vaše osobní údaje (zejména souhlas, odvolání souhlasu) v nezbytném rozsahu pro případnou obhajobu našich práv.

Dále uchováváme dokumenty, v nichž jsou Vaše osobní údaje obsaženy, což nám ukládá několik zákonů. (Např.: Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění; zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění; atd.)

Faktury musíme uchovávat po dobu 10 let. Účetní doklady uchováváme po dobu 5 let.

V případě, že odvoláte svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, musíme vymazat ty osobní údaje, které jsme získali na základě Vašeho souhlasu. Souhlas je možné odvolat zasláním emailu na adresu: info@sauconyrun.cz.

Osobní údaje, které o Vás evidujeme v souvislosti s Vaším uživatelským účtem, uchováváme po neomezeně dlouhou dobu v případě, že účet využíváte. Pokud jej nevyužíváte déle než rok, budou tyto Vaše osobní údaje smazány.

 6. Jaká máte práva ve vztahu ke svým osobním údajům?

 1. a) Právo požadovat přístup k Vašim osobním údajům – tzn. že se nás můžete kdykoli zeptat, jaké osobní údaje o Vás evidujeme a co se s nimi v průběhu toho, co jsou u nás, dělo a bude dít.
 2. b) Právo na opravu – pokud nejsou Vaše osobní údaje, které o Vás vedeme, již aktuální nebo jsou nesprávné, můžete požádat o jejich opravu.
 3. c) Právo na výmaz (tzv. právo „být zapomenut“) – tzn., že na Vaši žádost musíme vymazat veškeré osobní údaje, které o Vás evidujeme, např. pokud si již nebudete přát dostávat informace o našich novinkách, našich akcích nebo pokud si budete přát smazat svůj uživatelský účet. Může se ale stát, že bude existovat jiný důvod, který nás opravňuje či zavazuje údaje uchovávat (např. povinnost plynoucí ze zákona o účetnictví dle bodu 4. atd.) a v takovém případě výmaz nelze provést.
 4. d) Právo na omezení zpracování – v některých případech sice osobní údaje můžeme uchovávat, ale nesmíme s nimi nijak nakládat; jedná se o následující situace:
 1. pokud popřete přesnost údajů a my potřebujeme Vaše sdělení ověřit;
 2. jestliže jsou osobní údaje zpracovávány neoprávněně, ale nepřejete si, abychom je vymazali a místo výmazu požádáte jen o omezení zpracování;
 3. pokud již osobní údaje nepotřebujeme, ale požádáte o jejich uchování pro uplatnění Vašich právních nároků;
 4. pokud vznesete námitku proti zpracování, a to po dobu, než ověříme, jestli budou osobní údaje dál zpracovávány v našem důležitém zájmu nebo je zpracovávat nebudeme.
 1. e) Právo na přenositelnost údajů – v případě, že nás o to požádáte, poskytneme Vám Vaše osobní údaje, které zpracováváme na základě Vašeho souhlasu a zároveň je zpracováváme automatizovaně. Takové údaje Vám poskytneme v běžně používaném, strojově čitelném formátu. Případně tyto údaje můžeme předat správci, kterého určíte, pokud s předáním tento správce souhlasí.
 2. f) Právo nebýt předmětem automatizovaného rozhodnutí, vč. profilování - máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování (tj. jakékoliv formě automatizovaného zpracování osobních údajů spočívající v jejich použití k hodnocení některých osobních aspektů vztahujících se k subjektu údajů), které má pro vás právní účinky nebo se vás obdobným způsobem významně dotýká. Toto právo se nepoužije, pokud je automatizované rozhodnutí nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy mezi vámi a Správcem nebo je založeno na vašem výslovném souhlasu; v těchto případech však máte právo na lidský zásah do automatizovaného rozhodnutí ze strany Správce, právo vyjádřit svůj názor a právo napadnout automatizované rozhodnutí.
 3. g) Právo podat stížnost – pokud se domníváte, že nějakým způsobem porušujeme pravidla zpracovávání osobních údajů, máte právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů. (Způsob podání stížnosti je popsán přímo na stránkách úřadu pro ochranu osobních údajů na tomto odkazu zde).

7. Jsou mé osobní údaje u Vás v bezpečí?

Ano jsou, veškeré Vaše osobní údaje jsou plně zabezpečeny proti zneužití.